Čárka před spojkou i

Ke spojce a připojíme ještě gracilní spojku i. Řídí se podobnými principy.

I. VĚTA JEDNODUCHÁ

1 SLUČOVACÍ VÝZNAM
1.1 Slučované větné členy uvedeny (i)
Na konkurz přišlo asi 300 důvěřivých mužů i žen.
Ztrátou dobré pověsti utrpí společenský život člověka i jeho obchodní styky.
1.2 Jeden ze slučovaných větných členů zamlčen (i)
Dětem by pomohlo i trpělivé vysvětlování.
Netopýři dokážou křídly i rychle manévrovat.

2 RŮZNÝ VÝZNAMOVÝ POMĚR
2.1 Slučovací význam (jakož i)
„Popírám, odvrhuji a zatracuji... kacířství, jakož i každý jiný blud... a sektářství, které jsou proti Církvi svaté.“ (Galileo)
2.2 Eventualita (resp. i)
K zateplení je možné použít kamennou vlnu, resp. i polystyrenové desky.
2.3 Přípustkový význam (i když)
Dlužníky si vždy najdeme, i když mění bydliště.
Pochvala buduje, i když se nejedná o něco velkého.
A když už neměli slov pro štěstí své, pěli jim ptáci snivě to, co v srdci jejich věčně znělo i věčně jásalo a nikdy nespalo, i když to ke rtům jejich cestu nenašlo. (Julius Zeyer)
2.4 Stupňovací význam (i, a i, dokonce i)
Přistupoval k lidem laskavě, i k cizincům. Sám na tom delší dobu pracuji, a i přes velkou snahu to nemohu dokončit.
V primitivních továrnách pracují vyčerpaní lidé, dokonce i děti.
2.5 Vysvětlovací význam (tedy i)
Měli bychom usilovat o pokojné vztahy se všemi lidmi, tedy i s rodinnými příslušníky.

3 DVOJITÉ VÝRAZY
3.1 Stupňovací význam (nejen — ale i)
Zneužívání dětí je dnes nejen smutnou skutečností, ale i svědectvím o lidském pokrytectví.
3.2 Srovnávací význam (jak — tak i)
Útoky přicházejí jak zvenčí, tak i zevnitř společnosti.
Dalekohled je určen jak astronomům, tak i studentům.

II. SOUVĚTÍ

1 SOUŘADNĚ SPOJENÉ HLAVNÍ VĚTY
1.1 SLUČOVACÍ VÝZNAM (i, i tím)
Kavárna láká kolemjdoucí i zaměstnanci ze sousední firmy tam rádi chodí.
Své city můžete projevovat i tím, že budete o lidi projevovat nesobecký zájem.
1.2 VÝZNAM JINÝ NEŽ SLUČOVACÍ
Stupňovací význam
(i)
Schopnost regulovat svou teplotu nemají jen teplokrevní živočichové, i některé rostliny upravují svou teplotu.
Důsledkový význam (i proto, i to, i tím)
Dítě si tak vypěstuje základní hygienické návyky, i proto stojí za to se tomu věnovat.
Kdyby jediným následkem bylo jenom nachlazení, i to by bylo nepříjemné.
Mladí lidé dnes mohou cestovat, i tím se jim může rozšířit kulturní rozhled.
Přípustkový význam (i tak)
Nebo se tam dá silnější kondenzátor, i tak by to mohlo fungovat.

2 PODŘADNĚ SPOJENÉ VĚTY
Dvojité výrazy zdůrazňující
(a to i když)
Kvůli úrazu je pro něho obtížné pracovat s nářadím, a to i když si počíná opatrně.
Napáchané škody budou nevratné, a to i když tyto státy přijmou nějaká opatření.

 

Příště se podíváme na spojky shromážděné kolem spojky ani.

 

↑ Zpět na začátek stránky

Další příspěvky

→  Zpět na obsah blogu

Rychlá objednávka

Texty ke korektuře posílejte na adresu info@KorekturaCestiny.cz. K připojenému souboru připište typ požadované korektury, termín dodání a kontaktní spojení na sebe.