Kontrola a úprava stylistiky textu

Stylistická korektura češtiny představuje vyšší formu jazykových úprav. Vedle kontroly textu z hlediska mluvnických pravidel je součástí i úprava stylistiky, to znamená jazykové úpravy textů, které jsou nesrozumitelné nebo těžko pochopitelné.

Několik příkladů, jak stylistika ovlivňuje, nebo je ovlivňována: 

 • Výběrem slov (knižní, hovorová, zastaralá, odborná, módní)

Novinový titulek: Stíhaná malířka se musela předčasně pakovat z plzeňské galerie.
(Lépe: musela předčasně odejít)
Možno a nutno jsou archaismy.
Při rekonstrukci bylo dbáno na minimalizaci environmentálního dopadu implementací principů udržitelnosti.
(Víc než jednu větu nikdo číst nebude.) 

 • Plynulou stavbou vět

„Umrlčí prkna instalovaná na chodbě v patře připomínají svérázný zvyk obyvatel staré Šumavy,“ přibližuje další zajímavé exponáty Zdeňka Ř. z Muzea Šumavy v Sušici, která železnorudské muzeum spravuje. „Na prkno položili nebožtíka podle zvyklostí obličejem ke dveřím, zkřížené ruce mu převázali růžencem…“

Začalo to prkny, ale než jsme se dočkali vysvětlení, byli jsme zasypáni množstvím nesourodých informací:

 • jméno průvodkyně,
 • pracuje v muzeu,
 • jak se muzeum jmenuje,
 • kde se muzeum nachází,
 • město Sušice spravuje nejen vlastní muzeum, ale také muzeum v Železné Rudě,
 • prkna se nenacházejí v sušickém muzeu, ale železnorudském.

A teprve po těchto informacích nám autor vysvětlí, o jaká prkna jde.

Jak to vyřešit? Nejprve kompletně vysvětlíme, jak to s tím lidovým zvykem je, a potom sdělíme, kdo to řekl, co je to za člověka atd.

 • Souvislým textem (spojky, logická posloupnost)

Vyrůstal v hotelu „Gasthof“ v německé oblasti Černý les, který vlastní jeho rodina.
(Rodina vlastní hotel, nikoliv Černý les.)
Protože je gastronomie neoddělitelnou součástí cestovního ruchu, budou proto připraveny ochutnávky tradičních jídel.
(Proč? Protože proto.)

Na pořadí záleží, anebo vám v katalogu nabídnou:
2lůžkový pokoj s možností 1 přistýlky o velikosti cca 20 m2

A co takováhle skopičina následkem chybného slovosledu:

Muzeum poutavou formou mapuje činnost také loutkoherců.
Lépe: Muzeum také poutavou formou mapuje činnost loutkoherců.

 • Vhodnou délkou vět

Podnikatelům je důvěrně známá tato dlouhá enigma (není zdaleka z nejdelších):

Osoba, která aspoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zvláštního zákona podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, na předepsaném tiskopise přehled o příjmech a výdajích za tento kalendářní rok.

Musíte zatřepat hlavou jako Kačer Donald, když dostal kriketovým míčkem, aby se vám to srovnalo v hlavě a potom si to přeložíte:

Osoba, která aspoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích za tento kalendářní rok. Musí jej podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zvláštního zákona podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, a na předepsaném tiskopise.

Průměrná délka souvětí v odborném stylu je 20 slov. Věta mívá průměrně 9 slov. Souvisí to sice se složitostí tématu, ale jak ukazuje příklad nahoře, nechat v klidu by vás to nemělo.

 • Kvantifikací (řec. pleonasmus)

Cílem bylo poskytnout milovníkům pivních specialit možnost degustace.
(Lepší než poskytnout možnost, je umožnit.)
Podobně neuskutečňujeme koupi, ale kupujeme, neprovádíme vyšetření, ale vyšetřujeme a události se neudály.
Nepišme také, že něco bylo založeno na základě anebo nezačínejme větu Ačkoliv však
A bude něco do budoucna?
Můžeme moci? Nemůžeme.
Ani nechci odjíždět pomalou jízdou.
Jak je to daleko? „Pět minut pěší chůzí.“
Komplikace přicházejí, když např. především potřebujeme hlavně…
Anebo když se pustíme do cizích slov:
Byl pronásledován svým protikladným alter ego.
… genius loci těchto historií prodchnutých míst

 • Vyšinutím z větné stavby (řec. anakolut)

Strava se pochopitelně v měšťanských a chudých rodinách lišila, v bohatších rodinách jí bylo více a také se dříve dostávali k novinkám.
(Historička sčítá jablka a hrušky.)
O popularitu lázní se zasloužili již před dvěma tisíci let Římané, neutuchá však dodnes.
(Autor skočil z Římanů dokonce na zamlčený podmět. Zřejmě měl na mysli popularitu.)

Jiné příklady:

… ovšem v časopise, od roku 1904 vycházejícího…
(místo vycházejícím)
… hlediska, které nevzali v úvahu…
(místo která nevzali)
Má vzniknout chráněná dílna s pivovarem a vzdělávací centrum a chce oživit tradiční řemesla.
(Pisatel měl na mysli společnost, o které byla řeč v předcházející větě, která tu není uvedena.)

 • Opakováním stejných pádů

Labyrint pod Zelným trhem je spletitým systémem chodeb pod náměstím, které žije čilým obchodním životem. (8 sedmých pádů a 8 m za sebou)

 • Rozuzlením popletených úsloví (řec. katachréze)

Potomci popletů přísloví, jakými byli Sancho Panza nebo teta Kateřina ze Saturnina podle klasického:

Tak dlouho se do lesa volá, až se ucho utrhne.
„Je to dáno tím, že účast na kongresu mu je hrazena někým jiným a má dojem, že si z té kapsy může vyhodit víc,“ poznamenal.
(Politik měl na mysli vyhodit si z kopýtka.)
Na tamním zámku, kde sídlí také archiv, se budou probíhat přednášky a výstavy.
(Pisatel chtěl říci konat, ale bylo z toho rejdění a skotačení přednášek.)

 • „Kyselou pošetilostí“ (čili oxymóron, jak tomu říkávali Řekové)

Nejenom „zbortěné harfy tón“ v slavné básni, ale i v úředním popisu:
s ohledem na nové použité technologie
(aneb technologie z bazaru; správně: s ohledem na použití nových technologií)
„Začali jsme snad určitě dobře,“ prohlašuje odhodlaně jiný úředník.
(Přání se prolíná s pochybami.)

 • Hromaděním zájmen

Odskočit si se dá na mobilní záchodky, které slouží celému natáčecímu štábu.
(Nejmenovaná známá herečka mohla raději napsat: Odskočit si můžeme…)

 • Hromaděním substantiv

Jak rozumíte následujícímu klastru: vliv dopadu možnosti čerpání dotace?

 • Větnou stavbou, syntaxí

Zaměříme-li se na pro podnikatele nejzajímavější skupinu.
(Zaměříme se na skupinu, která je pro podnikatele nejzajímavější.)
Kancelář informuje zákazníka o uveřejněných doporučeních a o v té souvislosti nastalých změnách.
(a o v té — nádherný útvar hodný dláta samotného Henri Moora)
Ale další vazba, ta je snad z dílny samotného Lucia Fontany:
„v souvislosti s v doporučení popsanou situací“
(Koukám na ni jako Jindřich Plachta na vzácného jasoně. Pokusím se přeložit: „v souvislosti se situací popsanou v doporučení“)
Zpěvačka se konečně vzpamatovala ze život ohrožujícího potratu.
(z potratu, který jí ohrožoval život)
Vaše vyhlídky zcela závisejí na tom, zda firemní cíle budete věrně podporovat.
(Správný slovosled: … zda budete firemní cíle věrně podporovat. Jinými slovy, pokud chcete něco zdůraznit ve vedlejší větě, dejte to, prosím vás, na její konec. Vedlejší věta má většinou obrácený pořádek slov.)

 • Kontrastivním tématem v titulcích

Svéprávnost slibuje zákoník už 16letým
(Co co slibuje? Zákoník, nebo svéprávnost?)
Transmise nahradily elektromotory
(V souladu s pokrokem bude správnější: Transmise byly nahrazeny elektromotory)
Určitě v budoucnu nebudeme chtít, aby byl náš výtvor označen tak ošklivým termínem, jakým je kontrastivní.

 • Stupněm sevřenosti

Na prvním místě bylo zvýšení zisku.
(Těsnější spojení má obecnější platnost. Často v odborném stylu.)
Na prvním místě bylo zvýšit zisk.
(Volnější spojení je adresnější výzvou. Navíc odlehčuje větu omezením substantiv.)

 • A ještě memento:

Jak se nám otevírají dveře do světa, kde už mají v lecčem hotovou terminologii (a my ne), dochází k intelektualizaci a internacionalizaci jazyka. Přesto se snažme vyjadřovat „simplicitněji“! Podívejte se na nejkrásnější matematickou rovnici všech dob, Eulerovu identitu:

vzorec Eulerovy identity

a snažte se vyjádřit úlohu, kterou řešíte, co nejjednodušeji.

A tak mi dáte asi za pravdu, že čtení českého textu může připomínat buď chůzi po rozžhaveném uhlí, anebo příjemný houpavý krok po lesním mechu.

Je to pouhý nástin stylistických úprav, které poskytujeme. Nechte si upravit stylistiku dokumentu, který jste vytvořili.Co je to stylistika

 • Rozlišení stylu
 • Vhodný výběr slov
 • Plynulá stavba vět
 • Souvislý text

Proč je důležitá?

 • Vzbuzuje zájem
 • Usnadňuje čtení
 • Přispívá ke srozumitelnosti
 • Logicky rozvíjí námět
 • Vede čtenáře k přemýšlení
 • Dokáže látku znázornit
 • Působí na srdce
 • Ovlivňuje čtenáře

Opravujeme bakalářské a diplomové práce

Rychlá a kvalitní kontrola vaší školní bakalářské, magisterské a diplomové práce.

→ Celý text